Adatkezelési tájékoztató

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A Tájékoztató célja
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a TECH-CON HUNGÁRIA Termelő és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1133 Budapest, Véső utca 9-11., Cg. 01-09-687815, a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról.

1.2. A Tájékoztató hatálya

1.2.1. A Tájékoztató a Társaság 2.2.2. pontjában rögzített adatkezelési tevékenységeivel érintett természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) személyes adataira vonatkozik.

1.2.2. A Társaság adatkezelési tevékenységei:
(1) a shop.tech-con.hu domain név alatt üzemeltetett webshop (a továbbiakban: Webshop) útján megvalósuló adatkezelés,
(2) a www.tech-con.hu domain név alatti weboldal (a továbbiakban: Weboldal) útján megvalósuló adatkezelések az alábbi menüpontok alatt:
2.1. HÍRLEVÉL menüpont alatt,
2.2. KAPCSOLAT menüpont alatt,
2.3. KARRIER menüpont alatt,
(3) a szallitorendszerek.hu domain név alatti weboldal (a továbbiakban: Szállítórendszerek Weboldal) útján megvalósuló adatkezelés az „AJÁNLATOT KÉREK” menüpont alatt,
(4) ügyfelek, illetve kapcsolattartóik adatai elektronikus adatbázisban történő tárolása útján megvalósuló adatkezelés,


1.3. A Tájékoztató elérhetősége

A Tájékoztató, annak mindenkor hatályos változata mindenkor elérhető a Társaság 1.1. pontban rögzített székhelyén nyomtatott papír alapú formában, és a Weboldalon elektronikusan az „Adatkezelési Tájékoztató” menüpont alatt.

1.4. A Tájékoztató módosítása

A Társaság jogosult a Tájékoztatót szükség szerint bármikor egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítani, a módosítást követő hatállyal. A Társaság a módosítás tényéről az Érintetteket a 1.3. pontban meghatározott elérhetőségeken tájékoztatja.

1.5. Irányadó jogszabályok

A Társaság kijelenti, hogy adatkezelése megfelel a Tájékoztató és a hatályos jogszabályok [ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.)] rendelkezéseinek.

1.6. Fogalommeghatározások

A Tájékoztatóban használt, nagy kezdőbetűvel rendelkező, külön nem definiált fogalmak a 1.5. pontban megjelölt jogszabályokban meghatározott jelentéssel bírnak.

1.7. A személyes adatok valódisága, pontossága

A személyes adatokat az Érintett szolgáltatja a Társaság részére. A Társaság részére bármely módon szolgáltatott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Érintett tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Társaság nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

1.8. Adatbiztonság

A Társaság elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát szolgálja.

II. EGYES ADATKEZELÉSEK

A Társaság által folytatott egyes adatkezelések külön táblázatban kerülnek bemutatásra.

1. Webshop útján megvalósuló adatkezelés (1. számú táblázat)

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
A Webshop a Társaság Weboldalon elérhető termékkatalógusa, mely a Társaság által forgalmazott termékeket vagy azok egy részét (a továbbiakban: Termék) kínálja eladásra. A Webshopon történő elektronikus megrendelés leadással és a Társaság általi megrendelés elfogadásával (hivatalos visszaigazolással) adásvételi szerződés jön létre a megrendelést leadó személy, mint vevő (a továbbiakban: Vásárló vagy Érintett) és a Társaság, mint eladó között. E szerződés létrejöttéhez, teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Vásárló jelen pontban rögzített személyes adatainak kezelése. A Társaság rögzíti, hogy amennyiben a Vásárló nem természetes személy, úgy a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelés úgy valósul meg, hogy az 1.1.-1.4. pontokban foglalt esetekben rögzítésre kerül a nem természetes személy Ajánlat kérő és/vagy Vásárló kapcsolattartójának neve, email címe, telefonszáma, pozíciója, és a regisztrációt követően a Társaság által a belépéshez részére biztosított jelszó.

A Webshop felületén az Érintett a következő esetekben szolgáltathat adatot:
1.1. „Ajánlat kérés” menüpont alatt
1.2. „Regisztráció” menüpont alatt
1.3. „Bejelentkezés” menüpont alatt
1.4. „Rendelés elküldése” menüpont alatt


2. A kezelt személyes adatok:

2.1. „Ajánlat kérés” menüpont alatt felvett személyes adatok
1. név
2. cím (irányítószám, település, utca, házszám) [csak természetes személy vásárló esetén]
3. email cím
4. telefonszám

2.2. „Regisztráció” menüpont alatt felvett személyes adatok
1. név
2. pozíció
3. cím (irányítószám, település, utca, házszám) [csak természetes személy vásárló esetén]
4. adószám [csak természetes személy vásárló esetén] 5. email cím
6. telefonszám

2.3. „Bejelentkezés” menüpont alatt felvett személyes adatok
1. email cím
2. jelszó

2.4. „Rendelés elküldése” menüpont alatt felvett személyes adatok
1. megrendelt termékek adatai


3. Az adatkezelés célja:
Természetes személy Ajánlat Kérő részére ajánlat adása későbbi termék értékesítése céljából, továbbá kapcsolatfelvétel/tartás az ajánlat közlése céljából. Nem természetes személy Ajánlat Kérő esetében az Ajánlat Kérő kapcsolattartója adatai kezelésének célja az Ajánlat Kérővel való kapcsolattartás biztosítása az Ajánlat Kérő részére ajánlat adása céljából későbbi termék értékesítése érdekében továbbá kapcsolatfelvétel/tartás az ajánlat közlése céljából. [ajánlat adása, az ajánlat feltételeinek közlése, egyeztetése]
Természetes személy Vásárló részére a Webshop-on keresztül termék értékesítése, illetve annak Vásárlóhoz történő kiszállítása, illetve a Társaság előbbiekkel kapcsolatos számviteli kötelezettségeinek teljesítése. Nem természetes személy Vásárló esetében a Vásárló kapcsolattartója adatai kezelésének célja a Vásárlóval való kapcsolattartás biztosítása a Vásárló részére a Webshop-on keresztül termék értékesítése, illetve annak Vásárlóhoz történő kiszállítása érdekében. [termékértékesítés/adásvétel, az ahhoz kapcsolódó szállítás lebonyolítása, továbbá Társaság jogi kötelezettségeinek teljesítése]


4. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés az adásvételi szerződés létrehozatalához és teljesítéséhez szükséges. A Vásárló által történő ajánlatkéréssel, regisztrációval, bejelentkezéssel kapcsolatos adatkezelésekre szintén a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti jogalapon kerül sor, hiszen ezek az adatkezelések az adásvételi szerződés megkötését megelőzően, a Vásárló kérésére történő lépések megtételéhez szükségesek.
Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) c) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség (törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségek) teljesítése.


5. Az adatkezelés időtartama:
A Társaság az Érintett személyes adatait a szerződéses jogviszony fennállása alatt, a szerződés teljesítéséig, illetve azt követően határozott ideig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-alapján 8 évig, 2017. december 31. napjáig az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art.) 47. § (3) bekezdése és a 164. § alapján, míg 2018. január 1. napját követően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CV. törvény (új Art.) §-á78. § (3) bekezdése és 202. §-a alapján meghatározott adójogi elévülési ideig kezeli.

6. Érintett jogai:
A Tájékoztató III. fejezete szerinti jogok.

7. Érintett jogainak érvényesítése:
A Tájékoztató IV. fejezete szerint.

8. Adatfeldolgozó:
SigmaNet Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., adószám: 13919252-2-41, Cg. 01-09-879863, képviseli: Maruzs Ádám ügyvezető, email cím: info@sigmanet.hu, honlap: http://www.sigmanet.hu) a Webshop informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató

2. A Weboldal útján megvalósuló adatkezelések

2.1. Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresés (e-DM, hírlevél, 2. számú táblázat)

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 6. § (1) bekezdése alapján a Társaság az Érintettnek, mint a reklám címzettjének közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján reklámot közöl (a továbbiakban: Hírlevél), amennyiben azt az Érintett igényli és ehhez előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul. A Társaság Hírlevelet kizárólag email útján küld.

2. A kezelt személyes adatok:
1. név
2. email cím


3. Az adatkezelés célja:
A Társaságot, termékeit, szolgáltatásait népszerűsítő, aktuális ajánlatairól tájékoztató reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldése elektronikus levelezés útján.

4. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az Érintett hozzájárulása alapján.
Az Érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását az Érintett a Hírlevélben található „leiratkozom” linkre kattintva, vagy írásban, szabad szöveges kérelemmel teheti meg, melyet a Társaság jelen Tájékoztató IV. fejezetében meghatározott elérhetőségének egyikére köteles megküldeni. A hozzájárulás visszavonása a Társaság általi tudomásszerzéssel válik hatályossá.


5. Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulás visszavonásáig. A leiratkozás ténye és dátuma a bizonyíthatóság érdekében rögzítésre kerül olyan módon, hogy abból a korábbi adatok nem visszanyerhetők, de konkrét adat megadásakor a leiratkozás bizonyítható. A hozzájárulás visszavonás legkésőbb a Társaság általi tudomásszerzéstől számított 24 óra elteltével lép életbe.

6. Érintett jogai:
A Tájékoztató III. fejezete szerinti jogok

7. Érintett jogainak érvényesítése:
A Tájékoztató IV. fejezete szerint.

8. Adatfeldolgozó:
MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6., adószám: 13922546-2-03, Cg. 03-09-114492, képviseli: Ronkó Csaba ügyvezető, email cím: mediacenter@mediacenter.hu,) informatikai hátteret biztosító tárhelyszolgáltató

2.2. „KAPCSOLAT” menüpont alatt, megkeresések kezelése (3. számú táblázat)

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
A „KAPCSOLAT” menüpont alatt az Érintettnek lehetősége van a Társaság részére elektronikus üzenetet küldeni a kapcsolatfelvétel/tartás céljából. Az Érintett a megkeresés küldője.

2. A kezelt személyes adatok:
1. név
2. email cím
3. üzenet


3. Az adatkezelés célja:
Megkeresések kezelése, megválaszolása, a Társaság szolgáltatásaival kapcsolatos ügyintézés.

4. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz a Társasággal létrejövő szerződés létrehozásához, a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez, a szerződés teljesítéséhez, a teljesítéssel összefüggő esetleges igények rendezéséhez szükséges.

5. Az adatkezelés időtartama:
A Társaság a megkereséseket azok beérkezésétől számított 12 hónapig tárolja, majd törli, a még folyamatban lévő megkeresések kivételével, amelyek törlésére az ügy elintézését követő 12 hónap elteltével kerül sor.

6. Érintett jogai:
A Tájékoztató III. fejezete szerinti jogok

7. Érintett jogainak érvényesítése:
A Tájékoztató IV. fejezete szerint.

8. Adatfeldolgozó:
MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6., adószám: 13922546-2-03, Cg. 03-09-114492, képviseli: Ronkó Csaba ügyvezető, email cím: mediacenter@mediacenter.hu,) informatikai hátteret biztosító tárhelyszolgáltató

2.3. „KARRIER” menüpont útján megvalósuló adatkezelés, pályázatok, megőrzése (4. számú táblázat)

1. Adatkezelési műveletek:
A Társaság két csatornán keresztül gyűjt önéletrajzokat, motivációs leveleket, pályázatokat (a továbbiakban: együttesen: Pályázat): (I.) munkaerőtoborzó cégek általi továbbítás és/vagy (II.) a Weboldal KARRIER menüpont útján. A „KARRIER” menüpont alatt a Társaság (1) egy konkrét munkakör vonatkozásában, vagy (2) konkrét munkakör megjelölése nélkül lehetőséget biztosít bármely természetes személy (a továbbiakban: Pályázó) részére, hogy Pályázatát a Weboldalra feltöltse, a Társaság részére hozzáférhetővé tegye. A Társaság a beérkezett Pályázatokat rögzíti, rendszerezve tárolja. A KARRIER menüpont útján beérkező Pályázatok beérkezéséről a Társaság a Pályázó email címére automatikus visszaigazolást küld.

2. A kezelt személyes adatok:
Név, email cím, továbbá a csatolt Pályázatban szereplő valamennyi személyes adat, különösen, de nem kizárólagosan legmagasabb iskolai végzettség, nyelvismeret, szakmai tapasztalat, lakóhely. Amennyiben a Társaság a Pályázatban a különleges személyes adatot ismer fel, úgy azt haladéktalanul törli, kivéve, ha az adatkezelés a Társaságnak vagy a Pályázónak a foglakoztatást, valamint szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges.

3. Az adatkezelés célja:
A Társaságnál megüresedett és/vagy megüresedő munkakör betöltése.

4. Az adatkezelés jogalapja:
[GDPR 6. cikk (1) a)] érintett hozzájárulása

A hozzájárulás visszavonása:
A Pályázó bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni, melynek eredményeként a Társaság haladéktalanul törli a Pályázatát. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását a Pályázó írásban, szabad szöveges kérelemmel teheti meg, melyet a Társaság jelen Tájékoztató IV. fejezetében meghatározott elérhetőségének egyikére köteles megküldeni. A hozzájárulás visszavonása a Társaság általi tudomásszerzéssel válik hatályossá.


5. Az adatkezelés időtartama:
(I.) Amennyiben a Pályázatok munkaerőtoborzó cég útján kerülnek a Társaság részére továbbításra, úgy az adatkezelés időtartama a pályáztatás időtartama, vagyis a Pályázó hozzájárulásának megadásától számított és a pályáztatás lezárásig terjedő időtartam. A Társaság a munkakör betöltését követően haladéktalanul törli a ki nem választott Pályázók személyes adatait (Pályázatait), de legkésőbb a Pályázat beküldésének határidejét követő két hónap elteltével, és akkor is, ha a Pályázó a pályáztatás során a Pályázatát visszavonja. Amennyiben a Társaság a ki nem választott jelentkező Pályázatát a pályáztatási eljárás lezárását követően meg kívánja őrizni, úgy erről a Pályázót előzetesen tájékoztatja, különösen annak céljáról, időtartamáról, majd ezt követően beszerzi ehhez a Pályázó hozzájárulását, mely esetben a Pályázatot e hozzájárulás megadásától számított két hónapos határozott ideig tovább kezeli, annak lejártát követően törli és akkor is, ha a Pályázó ezen idő alatt a hozzájárulását visszavonja.

(II.) Amennyiben a Pályázatok a Weboldal KARRIER menüpont útján kerülnek tárolásra:
(1) Konkrét munkakör megjelölése esetében: A Társaság a Pályázat beküldésére minden esetben határidőt állapít meg. E határidő lejártát követő két hónapon belül a Társaság dönt a pályáztatás eredményéről, az adott munkakörre megfelelő Pályázó kiválasztásáról, a pályáztatás lezárásáról. A Pályáztatás eredményéről a Társaság a Pályázókat értesíti. Az adatkezelés időtartama a pályáztatás időtartama, vagyis a Pályázó hozzájárulásának megadásától számított és a pályáztatás lezárásig terjedő időtartam. A Társaság a munkakör betöltését követően haladéktalanul törli a ki nem választott Pályázók személyes adatait (Pályázatait), de legkésőbb a pályázat beküldésének határidejét követő két hónap elteltével, és akkor is, ha a Pályázó a pályáztatás során a Pályázatát visszavonja. Amennyiben a Társaság a ki nem választott jelentkező Pályázatát a pályáztatási eljárás lezárását követően meg kívánja őrizni, úgy erről a Pályázót előzetesen tájékoztatja, különösen annak céljáról, időtartamáról, majd ezt követően beszerzi ehhez a Pályázó hozzájárulását, mely esetben a Pályázatot e hozzájárulás megadásától számított két hónapos határozott ideig tovább kezeli, annak lejártát követően törli és akkor is, ha a Pályázó ezen idő alatt a hozzájárulását visszavonja.
(2) Konkrét munkakör megjelölése hiányában: a Társaság a Pályázatot a hozzájárulás megadásától számított két hónapos határozott idő lejártát követően törli és akkor is, ha a Pályázó ezen idő alatt a hozzájárulását visszavonja.


7. Címzettek:
A Pályázatok megismerésére jogosult személyek: Kövesi András cégvezető, Hurja Andrea, Gyenes – Kovács Nóra, Mészáros Máté személyzeti ügyekért felelős személyek, Szilágyi Sándor iformatikus)

3. http://szallitorendszerek.hu domain név alatt üzemeltetett weboldal útján megvalósuló adatkezelés (5. számú)

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
A Szállítórendszerek Weboldalon a Társaság az általa forgalmazott termékeket vagy azok egy részét (a továbbiakban: Termék) kínálja eladásra. Az Érintett (a továbbiakban: Ajánlatkérő vagy Érintett) az „AJÁNLATOT KÉREK” menüpont alatt a termék vonatkozásában ajánlatot kérhet adásvételi szerződés megkötése céljából. A Társaság részéről ajánlat adáshoz elengedhetetlenül szükséges az Ajánlatkérő jelen pontban rögzített személyes adatainak kezelése.

2. A kezelt személyes adatok:
1. név
2. email cím
3. telefonszám


3. Az adatkezelés célja:
Természetes személy Ajánlatkérő részére ajánlat adása későbbi termék értékesítése céljából, továbbá kapcsolatfelvétel/tartás az ajánlat közlése céljából. Nem természetes személy Ajánlat Kérő esetében az Ajánlat Kérő kapcsolattartója adatai kezelésének célja az Ajánlatkérővel való kapcsolattartás biztosítása az Ajánlatkérő részére ajánlat adása céljából későbbi termék értékesítése érdekében továbbá kapcsolatfelvétel/tartás az ajánlat közlése céljából. [ajánlat adása, az ajánlat feltételeinek közlése, egyeztetése]

4. Az adatkezelés jogalapja:
Az Ajánlatkérő által történő ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti jogalapon kerül sor, hiszen ezek az adatkezelés az adásvételi szerződés megkötését megelőzően, az Ajánlatkérő kérésére történő lépések megtételéhez szükségesek.

5. Az adatkezelés időtartama:
Amennyiben az Ajánlatkérő és a Társaság között nem jön létre szerződés, úgy a Társaság az Ajánlatkérő személyes adatait az ajánlatkérés beérkezésétől számított 12 hónapig tárolja, majd törli, amennyiben létrejön szerződés, úgy a jelen tájékoztató II. fejezet 1. pontja szerinti időtartamig.

6. Érintett jogai:
A Tájékoztató III. fejezete szerinti jogok.

7. Érintett jogainak érvényesítése:
A Tájékoztató IV. fejezete szerint.

4. Ügyfelek, illetve kapcsolattartóik adatai ügyféladatbázisban történő kezelése (6. számú táblázat)

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
A Társaság ügyfelei adatait elektronikus adatbázisban rögzíti. Az adatbázisban az ügyfelek adatait a Társaság elkülönítetten, rendszerezve tárolja az adatkezelés megszűnéséig, arról papír alapú másolatot nem készít.

2. A kezelt személyes adatok:
Természetes személy ügyfél esetében:
1. név
2. lakcím (irányítószám, település, utca, házszám)
3. telefonszám
4. email cím
5. számlázási adatok (név, cím; amennyiben eltér az 1. számú táblázat 2.2. pontban megadottaktól, de csak természetes személy adatai esetében)
6. szállítási adatok (név, cím; amennyiben eltér az 1. számú táblázat 2.2. pontban megadottaktól, de csak természetes személy adatai esetében)
7. adószám/adóazonosító jel

Nem természetes személy ügyfél esetében az ügyfél kapcsolattartójának adatai:
1. név
2. telefonszám
3. email cím


3. Az adatkezelés célja:
Természetes személy Ügyfél részére szerződés létrehozása és teljesítése, azaz termék értékesítése, illetve annak Ügyfél részére történő kiszállítása, illetve a Társaság előbbiekkel kapcsolatos adó- és számviteli kötelezettségeinek teljesítése. Nem természetes személy Ügyfél esetében az Ügyfél kapcsolattartója adatai kezelésének célja az Ügyféllel való kapcsolattartás biztosítása az Ügyféllel szerződés létrehozása és teljesítése, azaz Ügyfél részére termék értékesítése, illetve annak Ügyfélhez történő kiszállítása érdekében. [termékértékesítés/adásvétel, az ahhoz kapcsolódó szállítás lebonyolítása, továbbá Társaság jogi kötelezettségeinek teljesítése]

4. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelésre [a GDPR 6. cikk (1) b)] pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés az adásvételi szerződés létrehozatalához és teljesítéséhez szükséges.
Az adatkezelésre a [GDPR 6. cikk (1) c)] pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség (törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségek) teljesítéséhez szükséges.


5. Az adatkezelés időtartama:
A Társaság az Ügyfél személyes adatait a szerződéses jogviszony fennállása alatt, a szerződés teljesítéséig, illetve azt követően határozott ideig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-alapján 8 évig, 2017. december 31. napjáig az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art.) 47. § (3) bekezdése és a 164. § alapján, míg 2018. január 1. napját követően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CV. törvény (új Art.) §-á78. § (3) bekezdése és 202. §-a alapján meghatározott adójogi elévülési ideig kezeli.

6. Érintett jogai:
A Tájékoztató III. fejezete szerinti jogok

7. Érintett jogainak érvényesítése:
A tájékoztató IV. fejezete szerint.

III. ÉRINTETT JOGAI

Az Érintettet a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg.

3.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaság által kezelt személyes adatai vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Tekintettel arra, hogy az Érintett saját maga adja meg a Társaság részére személyes adatait, a Társaság a GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettségének a jelen Tájékoztatóval tesz eleget.

3.2. Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk)
Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy a Társaság pontosan mely személyes adatait kezeli. Kérésére a Társaság tájékoztatást ad továbbá az Érintettre vonatkozó adatkezelés céljairól, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, amennyiben erre sor került). Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon ahhoz, hogy jogosult kérelmezni a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintett bármikor jogosult arról információt, tájékoztatást kapni, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be. Amennyiben felmerül olyan adat, amelyet nem az Érintettől szerezett be a Tárasaság, úgy az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet az adat(ok) forrásáról. Amennyiben a Társaság személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítja, akkor a Társaság az Érintettet tájékoztatja a továbbításra vonatkozóan a GDPR a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról is.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok első másolatát a Társaság díjmentesen az Érintett rendelkezésre bocsátja. A Társaság további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, az adatok mennyiségéhez igazodó észszerű mértékű díjat számíthat fel, ennek összegét azonban a Társaság előzetesen közli az Érintettel. Amennyiben az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a tájékoztatás/hozzáférés iránti kérelmét, úgy a Társaság az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Érintett rendelkezésére, kivéve, ha az Érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.


3.3. Helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog (GDPR 16. cikk)
Az Érintett jogosult kérni, hogy a Társaság helyesbítse a pontatlan vagy hibásan felvett személyes adatokat. Amennyiben az adatok hiányosak - figyelembe véve az adatkezelés célját – az Érintett kérheti azok kiegészítését. Ha a helyesbíteni vagy kiegészíteni kért adat valamely, a személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatósági igazolványban vagy egyéb közhiteles nyilvántartásban szereplő adat, a helyesbítéshez vagy kiegészítéshez ezen dokumentum bemutatása is szükséges.

3.4. Személyes adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)
Az Érintett bármikor kérheti a Társaságtól személyes adatai törlését, amely kérésnek a Társaság köteles eleget tenni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más módon kezelte;
b) az Érintett visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik a Társaság közérdeken vagy a jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte;
e) a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, minden ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket a törlési kötelezettségről.

Nem kell az adatot törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése (pl. adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése), illetve közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, ha a törlési jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


3.5. Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az Érintett kérheti, hogy a Társaság korlátozza bizonyos személyes adatai kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen és idő szükséges annak vizsgálatára, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, azaz, hogy a Társaság adat megtartásához és kezeléséhez fűződő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett adattörléshez fűződő jogos indokaival szemben.

A korlátozás ideje alatt az adatot a Társaság csak tárolja, azon egyéb adatkezelési műveletet nem végez, kivéve, ha i) a további műveletekhez az Érintett hozzájárul vagy ii) ha az adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, továbbá, iii) ha más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy iv) ha az adatkezelést az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdeke megköveteli.

Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozás feloldásáról a Társaság az Érintettet előzetesen abban a formában és módon tájékoztatja, ahogyan az Érintett az adatkezelés korlátozását igényelte.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a Érintett által kért és a Társaság által végrehajtott helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére a Társaság tájékoztatja az Érintettet arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatott.


3.6. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy a Társaság, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen (GDPR 6. cikk (1) bek. e) és f) pontok), ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok, közvetlen üzletszerzés érdekében és céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is (ha ilyet a Társaság alkalmaz, erről azonban megfelelően tájékoztatást ad), amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Tiltakozás esetén a személyes adatokat a továbbiakban közvetlen üzletszerzési célból a Társaság nem kezeli.

Statisztikai célból történő adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.


3.7. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Tekintettel arra, hogy a Társaság az Érintett adatait elektronikus adatbázisban is tárolja, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság megakadályozná. Az adathordozhatósághoz való jog azon adatok vonatkozásában illeti meg az Érintettet, amelyek kezelése a Érintett hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy a 9. cikk (2) bekezdés a) pont) vagy szerződés teljesítésén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) alapul. Amennyiben a Érintett kéri a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, a Társaság jelzi, hogy ez technikailag megvalósítható-e.

3.8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése a GDPR rendelkezéseit sérti.

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, elnök: dr. Péterfalvi Attila, www.naih.hu).

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez az Érintett a panaszt benyújtotta, köteles tájékoztatni az Érintettet, mint ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a GDPR 78. cikk alapján az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni.


3.9. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 78. cikk)
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a GDPR 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szembeni bírósági eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel).

3.10. A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 79. cikk)
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, a 4.8. pont szerinti jog – sérelme nélkül, az Érintett jogosult bíróság előtti peres eljárást kezdeményezni, ha megítélése szerint a Társaság a személyes adatait nem a GDPR-nak megfelelően kezelte és ennek következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

Az eljárást a Társaság tevékenységi helye szerinti tagállam, azaz Magyarország bírósága előtt kell megindítani. Az eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is (ha az nem egyezik meg Magyarországgal).


3.11. Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (GDPR 34. cikk)
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. Ezen tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbi információkat és intézkedéseket:
a) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
b) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
c) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Érintettet nem kell adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

A fenti esetekben az Érintettet nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintett hasonlóan hatékony tájékoztatását.


IV. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE, KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, KAPCSOLATFELVÉTEL A TÁRSASÁGGAL

Az Érintett jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint i) írásban, postai úton ii) személyesen juttassa el a Társaság székhelyére vagy iii) e-mail útján küldje meg a Társaság e-mail elérhetőségére.

A Társaság/Adatkezelő adatai, elérhetőségei:
cégnév: TECH-CON Hungária Termelő és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1133 Budapest, Véső utca 9-11.
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-687815
képviseli: Kövesi András cégvezető,
adószám: 10721566-2-41
email cím: Kovesi.Andras@tech-congroup.com
honlap: www.tech-con.hu

Amennyiben az Érintett személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, a Társaság jogosult az Érintettől további, a személyazonosság megerősítéséhez szükséges és arra alkalmas azonosító adatokat kérni.

Amennyiben az kérelem előterjesztője a személyét nem tudja kétséget kizáróan igazolni, és így nem tudja őt azonosítani, a kérelem elintézését a Társaság megtagadhatja.

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést a Társaság díjmentesen biztosítja. Ha valamely kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre a Társaság:
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.


Budapest, 2018. május 25.