Felhasználási Feltételek

I. A Szerződés tartalma

1.1. A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Szerződés) a TECH-CON HUNGáRIA Termelő és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1133 Budapest, Véső utca 9-11., Cg. 01-09-687815, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett http://shop.tech-con.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás vagy Webshop) regisztrált igénybe vevője (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

1.2. A Felhasználó a jelen Szerződés feltételeit üres négyzet (checkbox) jelölésével fogadja el.

1.3. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a Weboldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását.

1.4. A létrejött Szerződés nyelve magyar, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhető.

1.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

1.6. A Szolgáltatás célja, hogy a Társaság által forgalmazott termékeket a Felhasználó számára teljes körűen bemutassa, azok Felhasználó részére történő értékesítése céljából. A Szolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy a Felhasználó keressen a termékek között, azok tulajdonságait megismerje, azok vonatkozásában megrendelést adjon le, vagyis azok vonatkozásában adásvételi szerződést kössön a Szolgáltatóval.

1.7. A Szolgáltatás lényege információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján.

1.8. A Szolgáltató és Felhasználó közti szerződés további feltételeit az általános Szerződési Feltételek, míg a Felhasználó személyes adatai kezelésének szabályait az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

II. A regisztráció

2.1. A Szolgáltatás csak regisztrációval vehető igénybe. A regisztrációs adatlap a „Bejelentkezés/Regisztráció” menüpont alatt található, melyet a Felhasználó hiánytalanul és valós adatokkal köteles kitölteni és elküldeni a Szolgáltató részére. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért, kárért felelősség nem terheli.

2.2. A Szolgáltató a regisztrációt követően a Felhasználó részére egyedi jelszót biztosít, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el. A Felhasználó a Webshopba a „Bejelentkezés” menüpont alatt, az email cím és jelszó megadásával lép be. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.3. A hibásan rögzített adatok megváltoztatásának igénylésére a webshop.hu@tech-congroup.com email címen van lehetőség. Aktív megrendelést érintő adatok módosítására az ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy a tech-con@tech-con.hu email címen van lehetőség.

III. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

3.1. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatással összefüggésben tudomására jutott bármely adatot, tényt, információt és megoldást bizalmasan, titokként kezel, azt semmilyen módon nem hozza harmadik személy tudomására és semmilyen módon nem használja fel. Jelen titoktartási kötelezettség a Felhasználót határidő nélkül terheli.

3.2. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás használata során nem alkalmaz olyan megoldást, amely veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működését.

3.3. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatást kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak, érdekeinek sérelme nélkül, és a jelen Szerződés betartása mellett veszi igénybe.

3.4. A Felhasználó jogosult a regisztrációja törlését kérni az Adatkezelési Tájékoztató II. fejezete szerint. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a regisztrációját törölni. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó regisztrációját jelen Szerződésbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte.

3.5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja megszűnését követően is fennáll.