Projektekre vonatkoztatott Általános Szerződési Feltételek

 

A TECH-CON Hungária Kft. által megkötött szerződésekhez, valamint az egyedi berendezések megrendeléséhez

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a TECH- CON HUNGÁRIA Termelő és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1133 Budapest, Véső utca 9-11.; cégjegyzékszáma: 01-09-687815; adószám: 10721566-2-41) mint eladó vagy szolgáltató (a továbbiakban: Eladó vagy Szolgáltató) berendezések értékesítéséhez kapcsolódó megrendelésekkel összefüggésben létrejött jogviszonyokra terjed ki.

 

 1. A Szolgáltató adatai és elérhetősége

 

Szolgáltató neve: TECH-CON HUNGÁRIA Termelő és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1133 Budapest, Véső utca 9-11.

Cégjegyzékszáma: 01-09-687815

Adószáma: 10721566-2-41

 

Ügyfélszolgálat:

Telefonszáma: (06 1) 412 41 61(-62, -63)

E-mail cím: tech-con@tech-con.hu 

 

 1. Fogalom meghatározások

 

A jelen általános szerződési feltétel alkalmazásában:

 

 1. Ajánlat: Szolgáltató által a Megrendelés alapján, annak teljesítése érdekében tett, Vevőhöz címzett írásbeli nyilatkozat (ideértve az elektronikus kommunikációs eszközt is).

 

 1. Berendezés: a Szolgáltató értékesítési szortimentjében szereplő, értékesítésre szánt birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi és melynek lényeges tulajdonságai a Megrendelésben és az Ajánlatban kerülnek meghatározásra.

 

 1. Berendezésértékesítés: Berendezés tulajdonjogának Vevőre – annak megrendelése alapján, egyedileg meghatározott, Felek által elfogadott projektütemtervnek megfelelően – történő átruházása a Szolgáltató által.

 

 1. Felek: Szolgáltató mint eladó és Vállalkozás mint vevő együttesen.

 

 1. Megrendelés: Berendezés értékesítéséhez kapcsolódó, a Berendezés lényeges tulajdonságait és a teljesítés feltételeit magába foglaló, írásban (ideértve az elektronikus kommunikációs eszközt is) tett nyilatkozat, melynek célja a Berendezés tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő megszerzése.

 

 1. Projekt: jelenti a Berendezésértékesítés teljes folyamatát.

 

 1. Projektütemterv: Felek által közösen meghatározott és elfogadott, a Berendezésértékesítés lényeges feltételeit magába foglaló dokumentum, melynek módosítása, kiegészítése a Felek közös nyilatkozata alapján lehetséges. 

 

 1. Szerződés: Szolgáltató és Vevő között, írásban (ideértve az elektronikus kommunikációs eszközt is) berendezés értékesítése tárgyában létrejött adásvételi szerződés.

 

 1. Szolgáltató: az I. pontban meghatározott gazdasági társaság.

 

 1. Vállalkozás: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja értelmében a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

 

 1. Vevő vagy Megrendelő: Vállalkozó, amennyiben a Szolgáltató Ajánlatát írásban (ideértve az elektronikus kommunikációs eszközt is) elfogadja.

 

 1. Vételár: a Felek által a Szerződésben a Berendezés ellenértékeként meghatározott összeg, mely tartalmazza a Berendezés vételárát, a szállítási díjat, valamint az üzembehelyezés költségeit.

 

 1. Általános tudnivalók 

 

 1. Jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

 

 1. Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra és a Vállalkozásra.

 

 1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jelen ÁSZF rendelkezéseit jogosult egyoldalúan módosítani. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 nappal a weboldalán (www-tech-con.hu) közzéteszi. 

 

 1. Szerződés tárgya, létrejötte

 

 1. Megrendelő megrendeli és megveszi, Szolgáltató pedig eladja Megrendelő részére a Szolgáltató által visszaigazolt Megrendelés szerinti Berendezést, az ott megjelölt műszaki tartalommal és feltételekkel, az abban meghatározott áron és ütemezés szerint. Megrendelő a Szolgáltató visszaigazolása esetén köteles a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban a Berendezést átvenni és annak Vételárát maradéktalanul megfizetni.

 

 1. Szolgáltató általi Berendezésértékesítés a Felek eltérő írásbeli megállapodásának hiányában kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel történik, amelyek Vevő által e-mail útján leadott megrendeléssel elfogadottnak minősülnek. Jelen ÁSZF és a Felek között létrejött egyedi Szerződés közötti ellentmondás esetén az egyedi szerződés rendelkezései irányadók. Vevő esetleges saját általános szerződési feltételeinek rendelkezései a Felek jogviszonyára nem alkalmazandó.

 

 1. Szolgáltató Ajánlata annak megtételétől számított 30 (harminc) napig érvényes. Szolgáltató által készített ajánlat Vevő Megrendelésének visszaigazolása a Felek között a Szerződést létrehozza, amennyiben az Ajánlat annak megtételekor ismert tartalommal, változtatás nélkül kerül elfogadásra. Változtatásnak minősül minden olyan utólagos döntés, amely a Felek között megvalósult első projektindító megbeszélés után, a Projektütemterv Felek általi elfogadása után történik. 

 

 1. Vevő a Megrendeléssel vállalja, hogy Szolgáltató visszaigazolása esetén a megrendelt Berendezést a jelen ÁSZF-ben és az Ajánlatban szereplő feltételekkel átveszi és a Szolgáltató által meghatározott fizetési ütemezésben (lásd alább) annak vételárát maradéktalanul megfizeti a Szolgáltató részére.

 

 1. Szolgáltató által készített Ajánlat a Vevő általi Megrendelésének visszaigazolása a Szerződést létrehozza abban az esetben is, ha a Felek külön Szerződést nem írnak alá. Felek között létrejött Szerződés módosítására kizárólag írásban, a Felek közös írásbeli megegyezése (ideértve az elektronikus kommunikációs eszközt is) alapján kerülhet sor.

 

 1. Megrendelő kijelenti, hogy a Berendezésre vonatkozó egészség-, tűz-, munka- és balesetvédelmi, illetve az egyéb irányadó jogszabályokat betartja. Szolgáltató vállalja, hogy a Berendezésre irányadó specifikus jogszabályokról, illetve követelményekről a Megrendelőt annak kérése esetén előzetesen tájékoztatja.

 

 1. Megrendelés teljesítése

 

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy hibásan megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért vagy nem szerződésszerű teljesítésért felelősség nem terheli. 

 

Megrendelő kijelenti, hogy az általa valósként megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a vásárlás keretében és minden egyéb olyan alkalommal, amikor az a Berendezésértékesítés során vagy azzal összefüggésben szükséges. A Szolgáltató kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, e-mail cím vagy lakcím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatban felmerülő kárának megtérítését követelheti.

 

 1. Teljesítési Határidő 

Az árajánlatban megadott teljesítési határidő – a teljes Projektre vonatkozóan – a Megrendeléstől és az előleg beérkezésétől, illetve valamennyi műszaki és kereskedelmi feltétel meghatározásától számítandó. A határidőbe a tervezett év végi leállás nem számít bele. Amennyiben a telepítés, üzembehelyezés, illetve az átadás-átvételi eljárás a Szolgáltatón kívül álló okból határidőben nem teljesül, Szolgáltató a többletidő ráfordítása kapcsán jogosult a felmerült költségeinek megtérítésére Vevővel szemben.

 

Amennyiben a Projektben a Vevő által a Megrendelést követően funkcionális, vezérléstechnikai és/vagy mechanikai változtatás történik, abban az esetben mind a Projekt ütemezése, mind az ellenérték módosításra kerül. Megegyezés hiányában Szolgáltató az eredeti Megrendelés és Szerződés szerint teljesít. Amennyiben Vevő a teljesítést nem fogadja el, vagy a teljesítésigazolását nem adja ki, Szolgáltató jogosult a Szerződéstől elállni és ezzel összefüggésben kártérítési igényét érvényesíteni.

 

 1. Fizetési feltételek

Felek eltérő megállapodása hiányában Vevő a Berendezésértékesítésből származó fizetési kötelezettségét az alábbiak szerint köteles teljesíteni:

 • a Vételár 30 %-nak megfelelő összeg a Megrendelés visszaigazolását követő 8 napon belül;
 • a fennmaradó, Vételár 70%-nak megfelelő összeget a teljesítés/végátvétel napját követő 30 napon belül.

 

Szolgáltató a Vételár hiánytalan megfizetéséig a leszállított Berendezések tekintetében tulajdonjogát fenntartja. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti határidőn belül Szolgáltatót megillető ellenérték hiánytalanul nem kerül megfizetésre, úgy a Szolgáltató jogosult a Projektütemtervben meghatározott telepítés helyének területére belépni, és a tulajdonát képző Berendezés meglétét, állapotát ellenőrizni. 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén, illetve amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez a Berendezés Vevő általi rendeltetésellenes használatáról, Szolgáltató jogosult a Szerződéstől elállni. Szolgáltatót elállása esetén megilleti a Berendezés tekintetében az elvitel joga, mellyel kapcsolatban Vevőt birtokvédelmi igény nem illeti meg.

 

 1. Üzembe helyezés, átadás-átvétel

Megrendelés alapján Szolgáltató köteles a Berendezést Vevő telephelyére szállítani és beüzemelni, melyet megelőzően Szolgáltató köteles Vevőt a Berendezés üzembe helyezésével kapcsolatos villamos, pneumatikus és mechanikus csatlakozásokról tájékoztatni. Szolgáltató tájékoztatása alapján Vevő köteles biztosítani a jelen pont szerinti csatlakozásokat a telephelyén. Amennyiben Vevő nem biztosítja a jelen pont szerinti csatlakozók meglétét, Szolgáltató jogosult az ezzel összefüggésben felmerült költségei megtérítésére. 

 

A Berendezés előátvétele (Gyártóüzemi átvétel) a Szolgáltató telephelyén történik (SAT), amennyiben a műszaki, technológiai megoldások ezt lehetővé teszik. Ha ez nem kivitelezhető, funkcionális egységek előátvételére kerül sor. Az előátvétel a Berendezés (részleges) beüzemelését és funkcionális működését tartalmazza. A Gyártóüzemi átvételt követően Szolgáltató a Berendezést szállításra előkészítve saját telephelyén díjmentesen legfeljebb 7 napig tárolja, ezt követően a tárolásért jogosult 1 EUR / m2 / nap összegű díj felszámítására. Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. A Berendezés kiszállításával és megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat a szállítmányozó jelenlétében jegyzőkönyv felvételével szükséges dokumentálni.

 

A Berendezés Vevő által megjelölt helyre/ a Vevő telephelyére szállítása szállítólevél alapján történik. A szállítási díj a Vevőt terheli, amelyről Szolgáltató számlát állít ki, melynek összege minden esetben a rendelési visszaigazoláson kerül feltüntetésre. 

Szolgáltatónak jogában áll a Berendezésről működés közben, képi és videó anyagot készíteni, a Gyártóüzemi átvétel után, saját, vagy a Vevő beleegyezése esetén annak telephelyén.

 

 1. Teljesítés, végátvétel

A szállítást követően a Berendezés összeszerelésre és beüzemelésre kerül.

 

A Berendezés végátvételének helye a Vevő telephelye. A teljesítést a Vevő kijelölt képviselője igazolja. 

 

Teljesítésnek tekintendő a Berendezés 8 órán keresztüli üzemszerű működése.

 

A Berendezéssel kapcsolatos tulajdonjog és kárveszély Eladóról a Vevőre az átvételkor (teljesítéskor) száll át. 

 

Amennyiben a Berendezés Szolgáltató általi készre jelentését követő 10 munkanapon belül a Berendezés átadás-átvétele Szolgáltatón kívül álló okból nem történik meg, az átadás-átvétel (a teljesítés) megtörténtnek minősül.

 

Az átadás-átvétel eredményét, a teljesítést jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az üzemszerű használatot és üzemeltetést nem gátló – nem megfelelőségek esetén az átadás-átvétel, illetve a teljesítési igazolás kiadása nem tagadható meg. Amennyiben a jegyzőkönyvben a teljesítés tényét megállapítják, Megrendelő köteles 3 munkanapon belül kiadni a teljesítésigazolást. A teljesítés napja a teljesítés tényét megállapító jegyzőkönyv felvételének időpontja – azaz az átadás-átvétel napja –, mely időponttól Szolgáltató jogosult a számla benyújtására. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített nem megfelelőségek korrigálását Szolgáltató az alkatrészek rendelkezésre állásától számított 5 munkanapon belül elvégzi.

 

Szolgáltató a Berendezésben észlelt minőségi hiba esetén a beüzemelés alatt haladéktalanul, ezt követően pedig a jótállás és szavatosság rendelkezései szerint köteles a hiba kijavítására.

 

 

 1. Dokumentáció, oktatás

Szolgáltató technológiai utasítást nem készít, ilyenre nem vállalkozik.

Szolgáltató által leszállított Berendezések (gépek, gépegységek) az alábbi dokumentációt tartalmazzák:

 • Gépkönyv;
 • Összeállítási rajzok, darabjegyzékek;
 • Kereskedelmi tételek és kopóalkatrész listák;
 • Használati és Karbantartási utasítás;
 • Pneumatikus és villamos kapcsolási rajzok;
 • Megfelelőségi nyilatkozat;
 • Érintésvédelmi vizsgálat;
 • Beépítési nyilatkozat az általunk szállított berendezésekre;
 • előzetes egyeztetés és külön díjazás alapján: CE deklaráció a Szolgáltató által szállított berendezésekre

 

A kivitelezett Berendezésekhez minden esetben a Szolgáltató kezelői oktatást biztosít, a Berendezés (gép) beüzemelése és a végátvétel közötti időszakban.

 

 1. Elállási jog 

 

 1. Amennyiben Vevő – a Berendezésértékesítésből származó fizetési kötelezettsége alapján – a Vételár 30 %-nak megfelelő összeget a Megrendelés visszaigazolását követő 8 napon belül nem fizeti meg Szolgáltató részére, úgy a Megrendelés megszűnik és Szolgáltató jogosult a Szerződéstől elállni.

 

 1. Abban az esetben, ha a Vételár hiánytalanul nem kerül megfizetésre a teljesítés/végátvétel napját követő 30 napon belül, úgy Szolgáltató jogosult a szerződéstől póthatáridő tűzési és érdekmúlási bizonyítási kötelezettség nélkül azonnali hatállyal elállni azzal, hogy ebben az esetben Vevő a Vételár 30 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.

 

 

 1. Vis Maior

 

Felek mentesülnek a jelen ÁSZF-ben illetve az esetleges egyedi Szerződésükben foglalt kötelezettségeik teljesítése alól, amennyiben az háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály miatt válik lehetetlenné. A Felek által vállalt határidők a vis maior esemény időtartamával meghosszabbodnak, ugyanakkor a Felek kötelesek minden ésszerű intézkedést megtenni a helyzet megoldása érdekében, Ha azonban ez az időtartam meghaladja az ésszerű határidőt, a Felek a Megrendelést megszüntethetik, illetve felbonthatják. A vis maior esemény által érintett fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik felet az eseményről, megjelölve a pontos körülményeket és azok igazolását, a vis maior esemény várható időtartamát és következményeit.

 

 1. Adatvédelem

 

A Megrendelő által megadott személyes adatokat Szolgáltató bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át. A Megrendelő által megadott e-mail címet hozzájárulása nélkül Szolgáltató nem használja fel promóciós célra.

 

Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Megrendelő adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként vagy közreműködőjeként jár el. 

 

Szolgáltató a Megrendelő adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. A Szolgáltató mint adatkezelő az adatok feldolgozása során feltétlen titoktartásra kötelezett adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe.

 

Az Adatvédelmi Nyilatkozat a www.tech-con.hu/adatvedelmi-nyilatkozat címen érhető el.

 

 1. Szavatosságvállalás

 

Felek megállapodnak, hogy Szolgáltatót a magyar jogszabályok szerinti szavatossági kötelezettségek terhelik.

 

 1. Kellékszavatosság

 

Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint. Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő választása kizárólag kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. 

 

Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, ugyanakkor az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltató részére megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot vagy az egyébként indokolt volt.

 

Vevő a hiba felfedezése után legkésőbb 8 napon belül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Vevő felelős azért a kárért, amely a hiba késedelmes közléséből származik. 

 

Vevő kellékszavatossági igénye érvényesítésére a teljesítés időpontjától számított egy éves jogvesztő határidőn belül van lehetőség. 

 

 1. Jótállás

 

Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató a Berendezésre vonatkozóan 12 hónap jótállást vállal, amelynek kezdő időpontja a Berendezés Szolgáltató üzeméből való kiszállítás napja. Jelen határidőt meghaladóan a jótállásból eredő igény Szolgáltatóval szemben nem érvényesíthető.

 

Jótállás nem terjed ki különösen azon alkatrészekre, melyek kopó és mozgóalkatrészeknek minősülnek. Kopó alkatrésznek minősül a munkadarabbal érintkező alkatrész, ideértve az összes lineáris és forgó mozgást végző alkatrészt (pl. lineáris megvezetés, pneumatikus és elektromos munkahengerek, szelepek, nyomógombok, megfogók, csapágyak, szállítószalagok stb.) amennyiben ezen termékek a gyártó által megadott élettartamot elérték. 

 

Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek. 

 

 1. Szavatossági/jótállási igény érvényesítése

 

Megrendelő kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása. 

 

Szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. 

 

A jótállási és szavatosság időszaka alatt a Szolgáltató köteles díjtalanul, az írásos formában – ideértve az e-mail útján megvalósuló kommunikációt is – történő értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul megkezdi a jótállási vagy szavatossági körbe tartozó hiba kijavítását, és azt a Megrendelő által is elfogadott legrövidebb időn belül befejezni. 

 

 1. Panaszkezelés rendje

 

A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. A Szolgáltató ISO9001 minőségirányítási elvek szerint működik, elkötelezett működési folyamatainak fejlesztése iránt. Az állandó, magas színvonalú szolgáltatási minőség biztosítása érdekében minden evvel kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálunk és arra egy munkanapon belül reagálunk. Kérjük az esetlegesen felmerülő kifogást, reklamációt írásban jelezze a minoseg@tech-congroup.com e-mail címen, hogy a hiba forrását feltárhassuk és elkerülhessük annak megismétlődését. Az egyszerű kezelhetőség érdekében a fenti e-mail cím és a vonatkozó magyarázat a Szolgáltató valamennyi dokumentumsablonján is megtalálható (ajánlatok, rendelés visszaigazolása, számla, szállítólevél stb).

 

 1. Titoktartás 

 

Felek megállapodnak abban, hogy a köztük fennálló jogviszony során a másik Féllel vagy harmadik személyekkel kapcsolatban tudomásukra jutott bizalmas információk, bizalmasnak minősülő adatok, megoldások, módszerek, árak, know-how-k stb., valamint a Szerződés és a Megrendelések maguk is üzleti titoknak minősülnek és azokat a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem hozzák harmadik fél tudomására. A Felek biztosítják, hogy a Szerződés teljesítésében közreműködő harmadik felek is a jelen titoktartási rendelkezéseknek megfelelően járjanak el. Felek a Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkokat csak a jelen ÁSZF és a Szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítésével összefüggésben használhatják fel. A Felek közötti jogviszony megszűnésekor a Felek – ésszerű technikai korlátokra figyelemmel – minden bizalmas információt kötelesek megsemmisíteni, kivéve azokat, amelyeknek a megőrzését jogszabály vagy hatósági gyakorlat (pl. adóhatóság) írja elő. Ilyen esetben, a Felek az irányadó jogszabályi határidő leteltét követően semmisítik meg az üzleti titkot. Fenti titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli a Feleket. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az információkra, amelyek nyilvánosságra hozatalát, kiadását jogszabályi, bírósági vagy hatósági rendelkezés kötelezővé teszi, vagy egyébként bizonyíthatóan köztudomásúak. Ha bármelyik Felet jogszabályi, bírósági vagy hatósági rendelkezés – jogorvoslat lehetősége nélkül – arra kötelezi, hogy a bizalmas információt teljes mértékben vagy részben fedje fel, az adott Fél vállalja, hogy (a) a másik Felet bármely ilyen határozatról és annak körülményeiről előzetesen értesíti; (b) a másik Féllel konzultál annak indokoltságáról, illetve, hogy az adott határozat ellen vagy határozat korlátozása végett jogszerű lépéseket tegyen; (c) ha a bizalmas információ felfedését szükségesnek és célravezetőnek találják, megtesz minden lehetséges erőfeszítést annak érdekében, hogy hitelt érdemlő garanciát kapjon arról, hogy a bizalmas információt a továbbiakban is bizalmasan kezelik és az információ felfedésére a lehető legkisebb mértékben kerüljön sor; (d) a felszólításra adott válaszának tervezetét a másik Fél számára véleményezés céljából előzetesen eljuttatja.

 

 1. Felelősség

 

Szolgáltató kizárja bármely jogcímen előforduló kártérítési felelősségét az elmaradt haszonért és vonatkozó költségekért, továbbá a profit-veszteségből, bevételkiesésből, szerződésvesztésből, energiavesztésből, elhasználódásból, kamatkiesésből, állásidő költségeiből, harmadik fél felé vállalt kötelezettségből, elvárt megtakarítás csökkenéséből, a működés megnövekedett költségeiből eredő károkért, illetve bármely közvetett vagy következménykárért, vagy egyéb hasonló természetű veszteségért. 

 

 1. Beszámítás

 

A Szolgáltatót megillető pénzköveteléssel szemben Vevő beszámításra nem jogosult.

 

 1. Záró rendelkezések

 

 1. A Szolgáltató Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai irányadóak és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.

 

 1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013. évi V. törvény) rendelkezései irányadók.

 

 1. Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF alkalmazása során írásbeli közlésnek minősül a tértivevénnyel postai úton, személyes kézbesítés útján átvételi elismervény mellett futárral, valamint e-mailben továbbított – és a másik fél által visszaigazolt – írásos kommunikáció.

 

 1. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármely jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. 

 

 1. Felek rögzítik és Megrendelő kifejezetten elismeri, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon található képek tájékoztató jellegűek, előfordulhat eltérés a megrendelt Berendezés és az illusztráció között.

 

 1. Felek rögzítik, hogy a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény rendelkezései értelmében bizonyos termékek termékdíj kötelesek. A Berendezés Vételára magába foglalja a termékdíjat. 

 

Hatályos 2020. 10.12-től.